Regulamin świadczenia Usług Pakiet Edycji Placówek przez Bonnier Healthcare Polska sp. z o.o.

§1.Preambuła

Niniejszy Regulamin,wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa warunki i zasady świadczenia usług przez Bonnier Healthcare Polska sp. z o.o. Sp.k, dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub świadczących usługi paramedyczne.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca - Bonnier Healthcare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-175) przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000150677, NIP 526 26 78 177, REGON 015320397 , będąca właścicielem Serwisu „GdzieSkierowac24.pl”, uprawniona do dysponowania jego zasobami.
 2. Usługobiorca (Placówka medyczna) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność leczniczą, wykonująca czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, lub świadcząca usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne będąca stroną Umowy o świadczenie Usługi Pakiet Premium
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.
 4. Strona - Usługodawca lub Usługobiorca.
 5. Serwis - serwis internetowy prowadzony pod adresem http://www.gdzieskierowac24.pl, zawierający bazę danych lekarzy oraz placówek medycznych, będący narzędziem umożliwiającym między innymi kontakt pomiędzy Usługobiorcą a Użytkownikiem, wyszukanie Usługobiorcy z danej specjalizacji lub regionu.
 6. Lekarz - Użytkownik będący lekarzem lub lekarzem dentystą wykonujący czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadcząca usługi zdrowotne lub medyczne.
 7. Konto - wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Usługobiorcą lub Lekarzem z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.
 8. Profil - zbiór informacji na temat Lekarza lub Placówki medycznej umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
 9. Usługa Pakiet Edycji - świadczenie Usługodawcy realizowane za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron. Usługa Pakietu Edycji jest świadczona w oparciu o Profile i umożliwia między innymi dodawanie treści do Profili.
 10. Umowa - umowa o świadczenie Usługi Pakietu Edycji zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 12. Zamówienie - formularz określający podstawowe parametry Usługi Pakiet Edycji, takie jak czas trwania usługi, wynagrodzenie oraz inne ustalenia związane z wykonaniem usługi, jeżeli zostały indywidualnie uzgodnione przez Strony.

§3. Tryb zawierania Umów

Zawarcie Umowy następuje przez:
 1. Podpisanie uzgodnionego Zamówienia i przesłanie jego skanu drogą mailową na adres placowki@gdzieskierowac24.pl.
 2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu podczas logowania się do back office'u umożliwiającego edycję Profili.

§4. Cechy Usługi Pakiet Edycji

 1. Usługa Pakiet Edycji jest świadczona w oparciu:
  1. o bazę danych placówek medycznych pochodzących z serwisu Kompendium24.pl i zawierających podstawowe ogólnodostępne informacje o Placówce medycznej oraz
  2. o bazę danych lekarzy znajdująca się w Serwisie.
 2. Usługa Pakiet Edycji daje Usługobiorca w szczególności następujące funkcjonalności:
  1. możliwość edycji podstawowych danych nt. Placówki - adres, e-mail, telefon kontaktowy, www
  2. możliwość edycji godzin przyjęć i godzin rejestracji
  3. możliwość edycji informacji o Placówce - wyposażenie Placówki
  4. możliwość zamieszczenia dodatkowych zdjęć na Profilu
  5. możliwość edycji konsultacji oraz wykonywanych badań na Profilu
  6. możliwość edycji profili Lekarzy pracujących w Placówce
  7. możliwość dodawania i edytowania profili Lekarzy, których wcześniej nie było w Serwisie
 3. Usługobiorca ma prawo edytować tylko i wyłącznie profile lekarzy, którzy pracują u Usługobiorcy i wyrazili zgodę na zakładanie i edytowanie ich profili w Serwisie.
 4. Jeden Lekarz może mieć wyłącznie jeden Profil, który może zostać przypisany do wielu Usługobiorców. Usługobiorca może przypisać dowolną liczbę Profili Lekarzy.
 5. Usługobiorca jest bierze na siebie odpowiedzialność prawną za szkody powstałe po stronie Usługodawcy w związku z ewentualnymi roszczeniami lekarzy odnośnie zmian dokonanych na Profilach lekarzy przez Usługobiorcę.

§5. Prawa i Obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy będzie spełniał z zachowaniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru swej działalności.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do:
  1. utrzymywania kompletnych i aktualnych informacji na Profilu placówki i Profili lekarzy,
  2. ścisłej współpracy z Usługodawcą w celu poprawnego świadczenia Usługi Pakiet Edycji , w szczególności stosowania się do zasad uzupełniania Profili określonych przez Usługodawcę.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do umieszczania w Profilu pełnych i rzetelnych informacji o terminach i miejscach przyjmowania pacjentów.
 4. Usługobiorca oświadcza, że informacje, materiały i treści zamieszczone na Profilu są zgodne z prawem i stanem faktycznym.
 5. Usługobiorca, który w celu prawidłowej realizacji Usługi Pakiet Edycji dostarcza treści materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że dysponuje prawem lub zgodami niezbędnymi do ich rozpowszechnienia oraz że utwory te nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani praw własności przemysłowej. Wprowadzając utwory do Serwisu Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści i materiałów na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczania materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania treści i materiałów w celu promocji Usługodawcy. Ponadto, Usługobiorca zezwala Usługodawcy na wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do treści i materiałów oraz na dokonywanie opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na włączanie treści i materiałów do innych utworów. Licencja oraz upoważnienia nie wygasają w przypadku rozwiązania Umowy lub odłączenia Profilu przez Usługodawcę.
 6. W przypadku gdy Usługobiorca w swojej działalności korzysta ze znaku towarowego, na który zostało udzielone prawo ochronne, Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na używanie tego znaku towarowego. Licencja obejmuje umieszczenie znaku towarowego w Serwisie, umieszczanie znaku towarowego w dokumentach i materiałach promocyjnych Usługodawcy oraz posługiwanie się znakiem towarowym w celu reklamy i promocji Usługodawcy. Licencja upoważnia Usługodawcę do korzystania ze znaku towarowego w Polsce i zagranicą. Licencja zostaje udzielona na czas obowiązywania Umowy.
 7. Usługobiorca nie nabywa w żadnym przypadku jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do szat graficznych zamieszczanych w Serwisie.
 8. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do wszystkich utworów, a także do elementów stanowiących samodzielne części innych utworów i innych dzieł będących przedmiotem praw własności intelektualnej, stworzonych przez Usługodawcę w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, przysługują wyłącznie Usługodawcy od chwili ustalenia ich postaci, chociażby w formie częściowej.

§6. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca świadczy Usługę Pakiet Edycji na rzecz Usługobiorcy w zakresie i warunkach określonych w Zamówieniu oraz niniejszym Regulaminie przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie po złożeniu Zamówienia udostępnić login i hasło dostępu do funkcjonalności, za pomocą których Usługobiorca ma możliwość administrowania Profilami,
 3. Usługodawca może dokonywać zmian treści i materiałów dostarczonych przez Usługobiorcę, do czego Usługobiorca upoważnia Usługodawcę. Zmiany będą wprowadzane w szczególności w celu poprawy jakości publikowanych treści i nie będą dotyczyć zmian, które mogłyby mieć wpływ na przedmiot Usługi Pakiet Edycji Placówek.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia dostępu Usługobiorcy do Profilu Lekarza, w przypadku gdy:
  1. Lekarz cofnie zgodę na świadczenie Usługi Pakiet Edycji lub wycofa zgodę na obecność jego Profilu w Serwisie. w oparciu o jego Profil,
  2. w przypadku jeśli w ocenie Usługodawcy, treść lub forma Usługi Pakiet Edycji zostanie przez Usługodawcę uznana za niezgodną z prawem, lub będzie w inny sposób niedopuszczalna. O zawieszeniu dostępu do Profilu, Usługobiorca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-­mail.
 5. Wszelkie informacje związane z realizacją Umowy i świadczeniem Usługi Pakiet Edycji Placówek uzyskane przez Usługobiorcę w związku z zawarciem i realizacją Umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie prawnej przewidzianej w tych przepisach.
 6. W przypadku gdy Usługodawca wejdzie w posiadanie informacji, które mogą uzasadniać przypuszczenie, że dany Lekarz nie ma prawa świadczyć usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych, Usługodawca może żądać ponownej weryfikacji takiego Lekarza.
 7. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji związanych z realizacją Umowy i świadczeniem Usługi Pakiet Edycji Placówek, dokonane w celach innych niż wykonanie Umowy stanowić może czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 8. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za utracone korzyści przez Usługobiorcę w związku z realizacją Umowy i świadczeniem Usługi Pakiet Edycji.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały dostarczane przez Usługobiorcę lub osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne awarie wynikające z usterek w funkcjonowaniu Konta w związku z oprogramowaniem lub sprzętem Usługobiorcy lub z brakiem jego kompatybilności z Serwisem. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody związane z niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem Internetu.

§7. Dane osobowe

 1. Usługobiorca oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych zatrudnionych u niego lekarzy, w tym do przetwarzania danych osobowych wrażliwych (sensytywnych) w zakresie danych o stanie zdrowia w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych dnia z 29 sierpnia 1997 r. (dalej: "Ustawa") oraz jest administratorem w/w danych osobowych.
 2. Usługobiorca, działając jako administrator danych osobowych, w związku z zawarciem z Usługodawcą Umowy, na mocy niniejszego oświadczenia powierza Usługodawcy, na podstawie art. 31 Ustawy, przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i celu określonym w niniejszym Regulaminie, a Usługodawca to powierzenie przyjmuje.
 3. Usługobiorca powierza przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem oraz danych, które zostały mu powierzone na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie lekarzy. Usługobiorcy obejmuje następujące dane osobowe:
  1. imiona i nazwiska,
  2. daty urodzenia,
  3. dane teleadresowe (adresy, numery telefonu, adresy poczty elektronicznej, fax),
  4. numer prawa wykonywania zawodu (PWZ) ,
 5. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest świadczenie Usługi Pakiet Edycji przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 3 powyżej oraz właściwymi przepisami prawa.
 7. Usługodawca może powierzać podmiotom trzecim przetwarzanie danych osobowych przekazanych mu przez Usługobiorcę bez konieczności zawierania w tym zakresie oddzielnej umowy. Warunki niniejszego powierzenia przetwarzania danych osobowych są wiążące dla podmiotu trzeciego, któremu Usługodawca zleci dalsze przetwarzanie danych osobowych.

§11. Warunki techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczna konfiguracja w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL lub obsługi aplikacji JavaScript.
 3. Usługodawca informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować nieprawidłowe działanie Serwisu, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§12. Reklamacje

 1. Usługodawca udostępnia adres poczty elektronicznej placowki@gdzieskierowac24.pl służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
 2. Reklamacje można wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługa Pakietu Edycji Placówki była lub miała być wykonana.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od momentu przesłania reklamacji przez Usługobiorcę.
 4. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 5. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku niedotrzymania terminów dla wykonania aktów staranności reklamacja nie będzie uznana.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Usługodawcy, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Usługi Pakietu Edycji. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby prace konserwacyjne prowadzone były w godzinach nocnych oraz w dniach zwyczajowo wolnych od pracy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiana procesu weryfikacji, modyfikacje funkcjonalności Serwisu, zmiany w zakresie działalności Usługodawcy, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących Użytkowników nie stanowią zmiany Regulaminu. O dokonanej zmianie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-­‐ mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej na Konto Usługobiorcy. Korzystanie z Serwisu po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu, jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez Usługobiorcę żadnego odrębnego oświadczenia.
 4. Wszelkie sprawy sporne niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, strony będą rozwiązywały w drodze pozasądowych rokowań.
 5. Wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej