Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez GdzieSkierowac24.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca - Bonnier Healthcare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-175) przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000150677, NIP 526 26 78 177, REGON 015320397
  2. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://gdzieskierowac24.pl.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.
  5. Lekarz – Użytkownik będący lekarzem lub lekarzem dentystą wykonujący czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadcząca usługi zdrowotne lub medyczne.
  6. Placówka/Miejsce pracy – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych.
  7. Profil – zbiór informacji na temat Lekarza lub Placówki umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
  8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. udostępnia wyszukiwarkę Lekarzy;
  2. udostępnia wyszukiwarkę Placówek.
 2. Informacje i opinie o Lekarzach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy m.in. od otrzymanych opinii. Usługodawca nie przyznaje miejsc rankingowych za ekwiwalent pieniężny lub inny ekwiwalent majątkowy.
 3. Dostęp do usług Serwisu jest bezpłatny.
 4. W przypadku stwierdzenia nieaktualnych danych dotyczących jakiegokolwiek lekarza lub placówki, należy skontaktować się z Usłiugodawcą drogą elektroniczną w celu korekty danych.

§3. Profile

 1. Profile lekarzy pochodzą z serwisu GdzieSkierowac24 przeznaczonego tylko dla lekarzy.
 2. Profile placówek pochodzą z serwisu Kompendium24.pl.

§4. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy może zapoznać się z informacjami i opiniami o Lekarzach oraz korzystać z wyszukiwarki.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać nadużycia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 5. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

§5. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Lekarzy lub Placówki. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez Lekarzy.
 2. Użytkownik i Lekarz ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Lekarza. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych usług bądź produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pomocą serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Lekarza i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Lekarza za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 8. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§6. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać pisząc na adres e-mailbok@gdzieskierowac24.pl
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Lekarza.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Lekarza w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres:bok@gdzieskierowac24.pl
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej